අප අමතන්න - SAFEWELL ගෘප් ෙහෝල්ඩිංස් ලිමිටඩ්, අංක

අප අමතන්න

SAFEWELL ගෘප් ෙහෝල්ඩිංස් ලිමිටඩ්, අංක

ලිපිනය

අංක 28 Pushun පාර, Xiaogang උපකරණ කාර්මික කලාපය, Beilun, නිංෙබෝ, චීනය 315800

විද්යුත් තැපෑල

sales@safesworld.com

දුරකථන

Sales: +86 6862 27902999

Mobile:+86 15867397955  


පැය

Monday-Sunday:Within 1-12 hours